VEDTÆGTER  FOR  HERLUFSHOLM  GYMNASTIKFORENING

 

 

HOVEDAFDELINGEN

 

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

 

Stk. 1.

Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune.

§ 2,FORMÅL

Stk. 1.

HGs formål er gennem alsidig idræt at give medlemmerne lejlighed til at anvende deres fritid på en sund og udviklende måde.

 

Stk. 2.

HG er via sine afdelinger medlem af DIF & DGI gennem de derunder hørende spe­cialforbund og er som sådan underlagt disses vedtægter.

 

§ 3, AFDELINGER OG MEDLEMMER

 

HG består af afdelinger. I afdelingerne optages såvel aktive som passive medlem­mer. Nye afdelinger kan oprettes uden vedtægtsændringer.

 

§ 4, KONTINGENT

 

Afdelingerne betaler et kontingent for aktive medlemmer til hovedafdelingen. Kon­tingentstørrelsen fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Afdelingernes kontingent til hovedafdelingen skal være indbetalt inden udgangen af april måned.

Kontingent fra passive medlemmer tilfalder afdelingerne ubeskåret.

§ 5, VALG OG HOVEDBESTYRELSEN

Stk. 1.

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af forretningsudvalget og afde­lingsformændene.

Forretningsudvalget, der er HG's daglige ledelse, vælges på det ordinære repræsen­tantskabsmøde ved simpelt flertal og for en periode på 2 år. Udvalget består af ho­vedbestyrelsens formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Ulige år vælges: Formand, sekretær, en revisor og en revisor suppleant. I lige år vælges: Næstformand, kasserer og en revisor.

Revisor kan ikke være medlem af hovedbestyrelsen eller suppleant for medlemmer af hovedbestyrelsen.

Stk. 2.

Hovedbestyrelsen repræsenterer HG udadtil, og denne skal ved alle henvendelser til offentlige myndigheder fra den enkelte afdeling holdes løbende underrettet her­ om på hovedbestyrelsesmøder. Herfra er dog undtaget ansøgning om aktivitets- og lokaletilskud.

Hovedbestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. På møderne fører sekretæren forhandlingsprotokollen, og beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 

§ 6, TEGNINGSRET

 

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere hovedbestyrelsesmedlem i forening. Ved  optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast  ejendom tegnes foreningen af den  samlede hovedbestyrelse.  Der  påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der på­ hviler  foreningen.

Hver afdeling arbejder økonomisk selvstændigt og kan i intet tilfælde forpligte ho­vedafdelingen, hvis sådanne forpligtelser ikke på forhånd er godkendt af hovedbe­styrelsen.

 

§ 7, ØKONOMI

 

Hovedbestyrelsen er berettiget til at yde de enkelte afdelinger økonomisk støtte, men skal som betingelse herfor kræve, at den pågældende afdelings indtægter og udgifter sættes i forhold til det økonomiske behov.

Hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget kan ikke disponere over midler, der tilhører en bestående afdeling.

 

§ 8, REGNSKAB

 

Hovedafdelingens kasserer fører specificeret regnskab over hovedafdelingens ind­tægter og udgifter samt formueregnskab. Det reviderede regnskab fremlægges på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Regnskabsåret følger kalenderåret

 

§ 9, REPRÆSENTANTSKABET

 

Stk. 1.

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. Ordinært repræsentant­ skabsmøde afholdes i-sidste halvdel af februar måned. Det indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:

§ 11, Opløsning

 

Opløses hovedafdelingen, tages der på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde stilling til midlernes anvendelse.

 

 

AFDELINGERNE

 

§ 12, HJEMSTED

 

Alle nuværende og fremtidige afdelingers hjemsted er Næstved Kommune.

 

§ 13, AFDELINGSBESTYRELSE

 

Hver afdeling ledes af en afdelingsbestyrelse bestående af formand, kasserer og sekretær samt 2-6 medlemmer. Dog kan afdelinger med mindre end 200 medlem­mer have ned til 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder en formand og en kasserer.

 

Hver afdelingsbestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden, som dog skal være i overensstemmelse med vedtægter for HG.

 

Afdelingsbestyrelsen  holder hovedbestyrelsen  orienteret om afdelingens arbejde.

§ 14, TEGNINGSRET

Afdelingerne tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler  ikke forenin­gens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler afde­lingen.

§ 15, GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer af afdelingen, som er fyldt 18 år. For medlemmer under 18 år kan stemmeretten overgå til en af forældrene. Hvis der i afdelingen er søskende under 18 år, kan begge forældre stemme, dog ikke med mere end en stemme pr. forælder. Alene de stemmeberettigede kan vælges til be­styrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år og bør være afholdt inden den 15. februar af hensyn til repræsentantskabsmødet. Den indvarsles skriftligt med mindst 3 ugers varsel på en eller flere af følgende måder:

  1. personlig henvendelse pr. brev, e-mail eller medlemsblad

  2. annoncering i et dagblad og/eller en ugeavis Indvarslingen skal indeholde dagsorden.

I lige år vælges formand, et eller flere bestyrelsesmedlemmer, alt efter om bestyrelsen består af 3 eller flere medlemmer, samt en suppleant, en revisor og en revi­sor suppleant.

I ulige år vælges kasserer, sekretær, et eller flere bestyrelsesmedlemmer, alt efter om bestyrelsen består af e 3 eller flere medlemmer, samt en suppleant, en revisor

og en revisor suppleant.

Afdelingerne kan anvende et medlem uden for bestyrelsen som kasserer. Pågæl­dende har dog ingen stemmeret i bestyrelsesbeslutninger.

 

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og stemmeberettigede og valgbare er medlemmer over 18 år eller forældre til medlemmer under 18 år.

Medlemmer, der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan ikke vælges til no­get tillidshverv, medmindre skriftligt tilsagn er givet.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden 1

hænde otte dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 25 % af afdelingens stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af begrundet dagsorden.

 

§ 16, KONTINGENT

 

Hver afdeling fastsætter selv sit kontingent og indskud ved indmeldelse.

 

Kontingentet betales af afdelingsmedlemmet forud i henhold til afdelingens vedtægter. Afdelingsmedlemmer  kan fritages helt eller delvis for kontingent.

Afdelingskassereren foranlediger kontingent opkrævet hos medlemmerne.

 

Kontingentet opkræves med angivelse af sidste betalingsdag. Betales kontingentet ikke rettidigt, kan opkræves et gebyr, fastsat af afdelingens bestyrelse. Betales kontingentet inkl. gebyr ikke inden for fristen, der står i rykkerskrivelsen, kan det medføre udelukkelse fra afdelingen/undervisningen.

 

Genoptagelse kan kun finde sted, når hele restancen er betalt.

 

Afdelingerne betaler et kontingent til hovedafdelingen. Kontingentstørrelsen fast­ sættes på det ordinære repræsentantskabsmøde. Kontingent fra passive medlem­mer tilfalder afdelingerne ubeskåret.

 

§ 17, REGNSKAB

 

Afdelingskassererne fører kartotek over medlemmerne samt et specificeret regn­ skab over indtægter og udgifter.

 

Regnskabsåret bør følge kalenderåret. Det reviderede regnskab aflægges på den ordinære afdelingsgeneralforsamling.

 

Godkendt regnskab sendes til hovedafdelingens kasserer straks efter, at general­ forsamlingen er afholdt.

 

Sammen med det fremsendte regnskab vedlægges kopi af det til Næstved Kommu­ne sidst benyttede ansøgningsskema vedrørende aktivitetstilskud.

 

§ 18, MEDLEMSINDMELDELSE

 

Ved indmeldelse skal opgives nødvendige data. Flytning skal meddeles til afde­lingskassereren

 

Den, der modtager indmeldelsen, kan nægte optagelse i afdelingen under ansvar over for sin bestyrelse , men skal straks underrette denne om det passerede, hvorfor bestyrelsen under ansvar overfor hovedbestyrelsen og repræsentantskabet træffer fornøden afgørelse.

 

§ 19, MEDLEMSUDMELDELSE  OG UDELUKKELSE

 

Ved udmeldelse betales for den kontingentperiode, i hvilken udmeldelsen finder sted.

 

Overtræder et medlem afdelingens vedtægter eller de af ledelsen givne forskrifter eller udviser en opførsel, der gør vedkommende uværdig til fortsat at stå som med­ lem af afdelingen, kan afdelingsbestyrelsen under ansvar overfor hovedbestyrelsen ekskludere den pågældende fra afdelingen. Afdelingens bestyrelse kan idømme karantæne  i indtil  1år.

 

Afdelingsbestyrelsen er pligtig til omgående at indberette ethvert forhold om eks­klusion, karantæne samt nægtelse af indmeldelse, jf. § 18, til hovedbestyrelsen.

 

§ 20, OPLØSNING

 

Opløses en afdeling, deponeres dens aktiver hos forretningsudvalget indtil følgende repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet tager den endelige beslutning om eventuelle midlers anvendelse.

 

 

FÆLLES BESTEMMELSER

 

§ 21, BEMYNDIGELSE

 

Hvor intet andet er foreskrevet i vedtægterne, er hovedbestyrelsen bemyndiget til at træffe de fornødne afgørelser. I øvrigt er hovedbestyrelsen bemyndiget til med bindende virkning at udstede ordensbestemmelser, specifikke krav om børneatte­ster, reglementer m.v. for afdelingens medlemmer samt til at optage de til forenin­gens drift nødvendige lån.

 

§ 22, FONDE

 

Hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne kan oprette fonde til særlige formål. Disse fonde administreres af det oprettende organ, som aflægger revideret regn­ skab på det ordinære repræsentantskabsmøde eller afdelingsgeneralforsamling.

oOo---oOo

 

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 26.02.2018.

Ændret på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde  den 28.8. 1979 og de ordinære repræsentantskabsmøder den 19. februar 2002, den 20. februar 2003, den 25. februru·2009, den 28. februru·2011 og på ekstraordinære repræsentantskabsmøder den 28.08.1979, den 04.06 2015 og den 26.02.201                                                                                         /

 

 

Bent Lund                              dirigent

Som PDF dokument